O-Antigen Description

Serogroup:O61
Serotype H:
Serotype K:
Strain:G1071
Structure:
->4)a8eLeg5Ac7Ac8Ac(2->4)bDGlc(1->3)aDGalNAc(1->
Comment:- Structure [1]
- a8eLeg5Ac7Ac is 5,7-diacetamido-3,5,7,9-tetradeoxy-L-glycero-D-Galacto-non-ulsonic acid
- The O-acetylation in position 8 is 70%
GTs
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WeiK
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WeiL

bDGlc(1->

GT NameDonorAcceptorScore / e-value
O130-WffJ


234 / 5e-78
O21-WclQ


234 / 3e-78
O157-WbdN


224 / 4e-74
O46-O046_08


221 / 4e-73
O134-O134_08


221 / 6e-73
O27-WejU


219 / 3e-72
O81-O081_11


216 / 1e-70
O24-WfaM

bDGlc(1->

->3)bDGalNAc

215 / 1e-70
O102-WelO

bDGlc(1->

->3)bDGalNAc

202 / 7e-66
O143-WfdV


174 / 2e-54
O112-WfeI


173 / 2e-54
O140-O140_14


169 / 7e-53
O38-O038_09


150 / 2e-45
O173-WcmW

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

139 / 4e-41
O165-WcnW


138 / 4e-41
O152-WfgD

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

125 / 4e-36
O182-O182_10


119 / 1e-33
O93-O093_02


117 / 6e-33
O82-O082_09


115 / 2e-32
O91-WbsA


114 / 5e-32
O30-O030_06


111 / 7e-31
O161-weiG

bDGlcA(1->

->3)bDGlcNAc

108 / 1e-29
O79-WbdX


104 / 2e-28
O128-WbsK

bDGalNAc(1->

->4)aDGal

102 / 2e-27
O56-WfaP

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

96 / 4e-25
O55-WbgP


85 / 2e-21
O55-WbgP


85 / 2e-21
O125-O125_04


85 / 2e-21
O34-O034_10


84 / 5e-21
NMR
1H-NMR4.45 3.27 3.51 3.98 3.41 3.76 3.84 5.01 3.34 3.70 4.17 3.72 3.69 3.71 1.63 3.72 3.72 3.86 3.91 3.98 1.22 2.78
Solvent: D2O
Temp: 40C
pD:
Ref: TSP 0 ppm
Comment: 1H-NMR [1]
13C-NMR105.80 74.30 76.20 73.20 76.20 61.30 94.60 49.40 79.20 70.00 73.20 62.20 101.90 37.60 72.40 51.70 75.20 55.00 69.50 20.20
Solvent: D2O
Temp: 40C
pD:
Ref: Acetone 31.45 ppm
Comment: 13C-NMR [1]
Non-Sugar Components
- Acetate
Enzymes
FlippaseMSEYKRIFQYLAFDLTNKVLPFVVPYFIASYLSSVELGYYTTKQLLFLLFFNIISMGGGA KLLVSISKKDGEEKKISSILLKMFCFNACVILFFYVLLPFFIVSENVIKDYIPLVICSLF YSIIQLQLSIYRGYNRINAYGMLNLSLSVCVCIVIFSYILYFKTQLGLWYWLIIPYALFS IKFLKYYLTERVLSSAVLLDTLKFCFYQFPHVLSSWCRLGIDRLFLANIFAMSLVGYYSM MLQFGLIVSAVLQSLNNYYSPYLFRVLSERQSYKKLSLFSKNNKAARSSFLFFVASFVIV IVVNIFAYVVVHYFLPSEYSPYYYLVPLVTFAYGLQGCYFAVVNYIYFWGKTQYLNIPSI LSCLFQVVIGYFFILHFSLLGASLSLLMSWSLQLLFTLGGVMYVAKNK
Trembl: D8WNB8
PolymeraseMIEFLLFILCSFILYQVFYVTKEFKSNLFLIMWGYTFLFVTPVIYIFYGGEKYRVFSDES ALTFYLLGCLSAAFIILMLLFKVSLNRIKICKINLFISDFILKIIFSFCIMFVVLYILFY WREWPFFDFVSGDISDRPDIVKGTFQGFFIYSLFTSIIIPGIYFHLKDKKGKLFNLLFFI FVCFSMVVSGNKGVFLYFIIFNVLFEWKKIRLSTYLIIIVGLMAIYALIRLPFIGDNFSL SYLIESISERIFLTQGMAMPAVIELAKSTDVTMMNSNDLKYTLFNFVYGYSPGSMPLFYT AELYVRYGWLMMSFISVIISLVFGFGAFVINKTKDSAIRWVYYISLYALIMGGVGSANLF FFIVAILWWLLLTLSNGTITSRSGK
Trembl: D8WNC0
Literature
  • First Author: Perepelov AV. "Structure of the O-polysaccharide of Escherechia Coli O61, Another E. Coli O-Antigen That Contains 5,7-diacetamido-3,5,7,9-tetradeoxy-L-glycero-D-galacto-non-2-ulosonic (Di-N-acetyl-8-epilegionaminic)". Journal of Carbohydrate Chemistry. 28. (2009), pp 463-472