O-Antigen Description

Serogroup:O27
Serotype H:
Serotype K:
Strain:E1020-72
Structure:
   bDGlc(1->2)      bDGlc(1->6)
        |           |
    ->4)aDGal(1->6)bDGlc(1->3)bDGalNAc(1->
        | 
bDGlcA3/4Ac(1->3)
Comment:GlcA is non-stoichiometrically O-Acetylated at position 3 (~22%) or 4 (~37%) [1]
GTs
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WejU

bDGlc(1->

->3)bDGalNAc

GT NameDonorAcceptorScore / e-value
O130-WffJ


250 / 3e-84
O134-O134_08


249 / 5e-84
O46-O046_08


248 / 1e-83
O102-WelO

bDGlc(1->

->3)bDGalNAc

246 / 2e-82
O21-WclQ


229 / 3e-76
O157-WbdN


225 / 3e-74
O61-WeiL


219 / 3e-72
O81-O081_11


217 / 4e-71
O24-WfaM

bDGlc(1->

->3)bDGalNAc

214 / 3e-70
O112-WfeI


180 / 7e-57
O140-O140_14


177 / 6e-56
O143-WfdV


173 / 4e-54
O38-O038_09


172 / 1e-53
O152-WfgD

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

142 / 2e-42
O165-WcnW


130 / 8e-38
O93-O093_02


124 / 2e-35
O30-O030_06


124 / 1e-35
O173-WcmW

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

122 / 7e-35
O79-WbdX


117 / 5e-33
O182-O182_10


114 / 7e-32
O82-O082_09


112 / 4e-31
O91-WbsA


110 / 3e-30
O128-WbsK

bDGalNAc(1->

->4)aDGal

107 / 7e-29
O161-weiG

bDGlcA(1->

->3)bDGlcNAc

103 / 8e-28
O56-WfaP

bDGlc(1->

->3)bDGlcNAc

99 / 3e-26
O125-O125_04


91 / 2e-23
O113-WbnA


87 / 8e-22
O51-O051_11


87 / 7e-22
O12-O012_O2


81 / 1e-19
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WejV
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WejW

GT NameDonorAcceptorScore / e-value
O185-O185_07


154 / 8e-46
O171-O171_12


83 / 3e-20
O165-WcnW


81 / 2e-19
GT nameDonorAcceptorPosition | Link.NumSimilar to
WejX

aDGal(1->

->6)bDGlc

GT NameDonorAcceptorScore / e-value
O81-O081_10


177 / 7e-54
O102-WelN

aDGal(1->

->6)bDGlc

169 / 2e-50
O144-O144_03


159 / 8e-47
O130-WffI


150 / 1e-43
O169-O169_04


147 / 2e-42
O85-WfbQ


136 / 3e-38
O183-wbaT


135 / 4e-38
O173-WcmX

aDGlc(1->

->2)bDGlc

120 / 2e-32
O152-WfgE


120 / 1e-32
O24-WfaO

aDGlc(1->

->2)bDGlc

119 / 3e-32
O29-WffY


113 / 3e-30
O65-O065_10


111 / 1e-29
O56-WfaQ


109 / 9e-29
O110-O110_03


102 / 1e-26
O18-wcxD


100 / 5e-26
O187-O187_10


98 / 5e-25
O34-O034_11


98 / 6e-25
O66-WfaB


96 / 3e-24
O178-O178_05


95 / 5e-24
O153-O153_02


95 / 5e-24
O101-O101_06


88 / 1e-21
O89-O089_06


81 / 6e-19
NMR
1H-NMR5.14 3.95 4.08 4.34 4.10 3.78, 3.78 4.59 3.31 3.48 3.57 3.62 3.78, 4.00 4.75 3.97 3.89 4.12 3.60 3.89, 3.89 4.52 3.34 3.47 3.43 3.44 3.76, 3.91 4.47 3.27 3.48 3.39 3.45 3.74, 3.90 4.61 3.42 3.54 3.57 3.73 2.02
Solvent: D2O
Temp: 30C
pD:
Ref: TSP 0 ppm
Comment: 1H-NMR [1]
13C-NMR104.8 74.7 76.8 73.1 77.6 175.2 99.4 77.4 80.1 78.9 70.6 62.4 105.6 74.3 76.9 70.7 75.4 67.8 103.4 52.6 82.0 69.0 75.3 70.9 105.3 74.6 76.9 70.9 77.1 62.2 103.9 74.3 76.8 71.9 77.2 62.2 24.3 176.6
Solvent: D2O
Temp: 30C
pD:
Ref: TSP -1.6 ppm
Comment: 13C-NMR [1]
Enzymes
FlippaseMKINKNSVFISCIFILNPLASVLCALRSINKKNLGFVIVLISVLTFFITLYTPPYQDLYR RYISTYYIYNSQTTLWEALENKVDFLFYLCSWLFFKLDFPFYLIPALFSSISCYCILSAA NDFWRYDKKNVSRYILLIAFLCIFSIIDVIMIASTLRFGFAVALFIKGISTYYVVGKKKR AYAFFLLATSCHVSMLLPVCVIFVNKFIKISWLNCFILSILMYISSIYLVPFILNIVNLG HLNEYVTTGYINTEYANLSNNTNTLLVQAYKWLIFFVFLIFFIKSRTLFPEFDNYVRLLI VFSAMTALSITIFNRYFIGLISPLVFIGGVSCLSRLSFKPLFQMIIIITLLFNILVINIF LERRQIIMAKMWRGLYLPPAFSLLYSMRDFDNYLKEIDNDGNWVKNRLAE
Trembl: D7P6D5
PolymeraseMKNYLKITINNKVFSNSIWMILEKIISVFGLLFVTSYVAKYIGPSNFGILTYVASIFIIA QALSTFGSEHVLFKRIAKNRKSGINLMMSTSYLRHLVFISLSIGILCYLWVSSDQLTFTF GVATAVAYYFSAIDVFSVYNNAVLNSKLNTYCNITGLLISLIVRYIIAHYELDIRYLCIP IILVTCIPFAMKVYLYHSKKFNFQPRIDKKRYGKYLIKTGTPLAFSTVSAIIYTRVTLFF IMAYCGPSELGIFSVASQLATSWMFITSAFITSYFTKIYTEKDESIALIQAAKLNGSVLF CAIIVILILVLIGKKLILTLYGVAYLQAYDVMLILCINTLFSCMGPVASKFIIFKSGFSF LSLKMMLTMLLSIPSAYFLTKEYGIYGAAISTIITEFLSLTLMNYLFRNGIIFKLHYKMF FIKTYARN
Trembl: D7P6D8
Literature
 • First Author: Perepelov AV. "Structure and genetics of the O-specific polysaccharide of Escherichia coli O27". Carbohydrate Research. 456. (2018), pp 1-4 PubMed: [29220644]